Szkoła Ćwiczeń GALILEO

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie (dalej NSP Galileo) i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

O projekcie

Projekt wspiera proces uczenia się nauczycieli i studentów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny. Zostaną doposażone cztery pracownie przedmiotowe, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów kierunku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Dzięki współpracy z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku szkoła ćwiczeń stanie się  miejscem rozwoju zawodowego dyrektorów i nauczycieli, którzy stosują ciekawe rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, wychowawcze.

Grupą docelową projektu stanowi:

  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Galileo w Nakonowie w tym 8 nauczycieli szkoły, którzy posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. Uczą w szkole przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, języków bądź są nauczycielami nauczania początkowego lub bibliotekarzami. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego w wielu od 23 do 60 lat.
  • 7 szkół podstawowych – to szkoły publiczne i niepubliczne, których siedziba znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na terenach wiejskich i miejskich, które zatrudniają min. 8 nauczycieli w każdej szkole.
  • 56 nauczycieli szkół podstawowych – osoby pracujące w szkołach podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zatrudnione na stanowisku nauczyciela. Posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje wymagane do pracy w szkole podstawowej. To kobiety i mężczyźni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego w wieku od 23 do 60 lat.
  • 7 dyrektorów szkół objętych wsparciem – osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Osoby posiadające wykształcenie, doświadczenie i umiejętności wymagane do pracy na tym stanowisku w wieku od 30 do 65 lat
  • 15 studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, specjalizacji nauczycielskiej.

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3005/19 pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projektodawca realizuje projekt zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Okres realizacji: od 01.04.2020 do 31.03.2022
Miejsce realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie
Środki finansowe:
 1 298 979,48 zł

Wnioskodawca/Lider projektu: Ogólnopolski Operator Oświaty

Partnerzy Projektu:

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

Szkoła ćwiczeń:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Galileo nr 1 w Nakonowie

Koordynator projektu:
Katarzyna Jasik
[email protected]
kom. 533 330 761

OGŁASZAMY II NABÓR SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Zapraszamy wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest realizowany przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w partnerstwie z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku.

Nabór szkół współpracujących trwa do 28.08.2020r.

Dokumenty do pobrania:

  • Szkolenia dla szkół współpracujących

📅 Harmonogram szkoleń i warsztatów dla Nauczycieli Szkół Współpracujących – Kreatywność, Drukarka 3D, Warsztaty Metodyczne

📅 Harmonogram szkoleń z TIK dla nauczycieli szkół współpracujących